ZÁPADOČESKÉ HUDEBNÍ CENTRUM
Facebook
STANOVY ZHC, z.s. 2016
Josef Dvořáček 5.4.2019 dne 05. 4. 2019, zařazeno v ÚŘEDNÍ DESKA

STANOVY ZÁPADOČESKÉHO HUDEBNÍHO CENTRA, z.s.

 

 • 1. Základní ustanovení

Západočeské hudební centrum, z.s. je spolkem sdružujícím příznivce artificiální hudby zejména soudobé. Je spolkem dobrovolným, apolitickým a otevřeným všem osobám, které splňují podmínky uvedené ve Stanovách.

 

 1. Název organizace: Západočeské hudební centrum, z.s.
 2. Sídlo spolku: Přeštická 17, Plzeň – Jižní Předměstí
 1.   Spolek provozuje svou činnost zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji
 2.   Spolek má právní subjektivitu a jeho statutárním orgánem je předseda

 

 • 2. Poslání spolku

Spolek dbá na uplatňování a rozvíjení uměleckých hodnot hudby

 

 • 3. Hlavní úkoly spolku

Spolek

 1. dává podněty ke vzniku a k reprodukci a k vydávání hudebních děl,
 2. samostatně či ve spolupráci s jinými právními osobnostmi pořádá koncerty, přednášky, autorské večery, přehlídky hudební tvorby, festivaly a jiné podobné akce,
 3. navrhuje nebo vypisuje hudebně umělecké soutěže,
 4. spolupracuje s veřejnými sdělovacími prostředky a kulturními institucemi,
 5. sleduje stav uměleckého školství v oboru hudební výuky,
 6. navazuje uměleckou spolupráci se zahraničím.

 

 • 4. Zásady spolku
 1. Každý člen má právo:
 2. podílet se na veškeré činnosti spolku dle svých možností,
 3. spolupůsobit při vytváření jeho orgánů a do těchto orgánů být volen,
 4. podávat k činnosti spolku připomínky, podněty, návrhy a stížnosti.

 

 1. Každý člen spolku je povinen:
 2. dodržovat jeho stanovy a jednat v souladu s rozhodnutími jeho orgánů,
 3. zúčastňovat se valného shromáždění členů fyzicky nebo korespondenční formou,
 4. platit členské příspěvky v určené výši,
 5. respektovat všechna platná ustanovení, vztahující se k činnosti spolku.

 

 • 5. Vznik a zánik členství

Členy Západočeského hudebního centra, z.s.  mohou být hudební skladatelé, koncertní umělci a hudební vědci, pokud sídlí či působí v Plzeňském nebo Karlovarském kraji.

 1. Vznik členství:
 2. a) předpokladem je profesionální úroveň umělecké či vědecké činnosti,
 3. b) nový člen je přijat na základě písemné přihlášky a rozhodnutí valného shromáždění členů. Podkladem pro rozhodnutí o přijetí je stanovisko Rady spolku.
 4. Zánik členství:
 5. a) písemně sděleným vystoupením Radě spolku,
 6. b) vyloučením dle občanského zákoníku,
 7. c) úmrtím.

 

 • 6. Vnitřní organizace
 1. Statutárním orgánem Západočeského hudebního centra, z.s. je předseda.
 2. Nejvyšším orgánem je valné shromáždění členů, to:
 3. a) volí Radu spolku,
 4. b) rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se spolku,
 5. c) projednává a schvaluje a schvaluje roční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření spolku,
 6. d) rozhoduje o znění stanov a jejich změnách,
 7. e) rozhoduje o přijetí nových členů a o zániku členství,
 8. f) rozhoduje o případném zrušení spolku.
 9. Valné shromáždění členů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Ke zrušení spolku je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů spolku.
 10. Valné shromáždění členů svolává předseda nebo Rada spolku na podnět některého ze členů 1x za rok, v případě nutnosti víckrát
 11. Rada spolku je 5-ti členná a za svou činnost odpovídá valnému shromáždění členů.
 12. Je výkonným orgánem spolku a řídí veškerou pracovní činnost spolku, včetně souvisejících úkonů právních, majetkových a administrativních.
 13. Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy přebírá jeho funkci statutárního zástupce místopředseda.
 14. Pověřuje člena spolku funkcí zástupce spolku u celostátní hudebně – umělecké organizace (svazu), ve smyslu § 8 Stanov.
 15. Volební období všech volených orgánů spolku je čtyřleté s možností opakování volby téhož člena Rady v dalších volebních obdobích.
 16. Třicet dnů před skončením volebního období je dosavadní Rada povinna připravit návrh kandidátky do Rady na nové volební období a seznámit s ní členy spolku. Kterýkoli člen spolku má právo podat samostatný návrh po projednání s navrženým kandidátem.

 

 • 7. Majetek a hospodaření
 1. Hospodaření Západočeského hudebního centra, z.s. vychází ze zásad účelnosti a hospodárnosti.
 2. Finanční prostředky se ukládají na účtu spolku nebo jsou v potřebné míře uloženy v pokladně.
 3. Dispoziční právo s účtem má statutární orgán - předseda nebo místopředseda - a další osoba pověřená Radou.
 4. Finančními zdroji spolku jsou:
 5. a) dotace ze státních či veřejných prostředků,
 6. b) příspěvky či dary fyzických nebo právnických osob,
 7. c) členské příspěvky,
 8. d) Výnosy vlastní činnosti.

 

 • 8. Spolupráce s dalšími právnickými osobami

 

 1. Západočeské hudební centrum, z.s. je členem celostátní hudebně umělecké organizace (svazu AHUV), která sdružuje regionální, či profesní spolky obdobné Západočeskému hudebnímu centru, z.s., a v souvislosti se svým členstvím zohledňuje též celostátní zájmy české hudební kultury. Pro styk s celostátní organizační složkou určuje spolek svého zástupce.
 2. Členství Západočeského hudebního centra, z.s. není v celostátní organizaci (svazu) statutární povinností a spolek může z ní vystoupit.

 

 • 9. Zánik spolku
 1. Spolek může zaniknout
 2. a) likvidačním postupem dle Občanského zákoníku,
 3. b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění,
 4. c) z naprostého nedostatku členů.
 5. Likvidátora jmenuje Rada ZHC.

 

 • 10. Závěrečné ustanovení
 1. Tyto stanovy byly schváleny valným shromážděním dne 19. října 2015 na valném shromáždění členů.
 2. Spolek bude používat razítko s textem: Západočeské hudební centrum, z.s., IČO 643 53 915.